Οι παρεχόμενες ιατρικές μας υπηρεσίες (εξετάσεις και ακτινοθεραπείες),  καλύπτονται, σχεδόν εξ' ολοκλήρου, από τον ασφαλιστικό φορέα Ε.Ο.Π.Υ.Υ

Με αυτόν τον τρόπο οι ασφαλισμένοι συμμετέχουν, αναφορικά με την δαπάνη της αιτούμενης εξέτασης, μόνον κατά το ποσοστό συμμετοχής που τους αναλογεί.

ΕΟΠΠΥ

Παρέχεται επίσης η δυνατότητα, στους ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η διενέργεια εξετάσεων υψηλής καινοτομίας, σε προνομιακές τιμές.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ !
Οι ασφαλισμένοι λοιπών ασφαλιστικών φορέων εξυπηρετούνται, μέσω απευθείας συμβάσεων, όπου αυτές υπάρχουν, ή παρέχεται κρατικό τιμολόγιο (σύμφωνα με το ισχύον Φ.Ε.Κ ).

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ: Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π, ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, Ε.Υ.Δ.Α.Π, Σ.Ο.Ε.Λ, ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ, Γ.Ε.Σ, Γ.Ε.Α, Γ.Ε.Ν.

Για τούς ασφαλισμένους στα ταμεία : Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π, ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, Ε.ΥΔ.Α.Π, Σ.Ο.Ε.Λ, ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ, Γ.Ε.Σ, Γ.Ε.Α, Γ.Ε.Ν, γίνονται δεκτά τα παραπεμπτικά ή εγγυητική επιστολή κάλυψης με συνταγογραφημένες τις εξετάσεις (π.χ μαγνητική τομογραφία, αξονική τομογραφία, PET-CT, κ.λπ) σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ .