Το νέο Παθολογοανατομικό Εργαστήριο του Ομίλου Ιατρόπολις στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην υπερσύγχρονη μονάδα της Μεταμόρφωσης. Με τεχνολογία αιχμής, εξοπλισμό μοναδικό στην Ελλάδα, αυτοματοποιημένες διαδικασίες και έμπειρο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό αναλαμβάνονται και διεκπεραιώνονται ιστολογικές εξετάσεις με ασφάλεια και αξιοπιστία.

Το Παθολογοανατομικό Εργαστήριο αναλαμβάνει τις ιστολογικές εξετάσεις βιοπτικών υλικών, κατ' αρχάς των Γαστρεντερολόγων και των επεμβατικών Ακτινολόγων και συγκριμένα τις βιοψίες 12δακτύλου, στομάχου, οισοφάγου, λεπτού και παχέος εντέρου κλπ. καθώς και προστάτου με χρήση υπερήχων που λαμβάνονται στις εγκαταστάσεις του Ομίλου, και κατά δεύτερο λόγο τις βιοψίες εξωτερικών συνεργαζομένων ιατρών και άλλων παρόχων υπηρεσιών υγείας.

 Από την έναρξη λειτουργίας του παραπάνω Εργαστηρίου ακολουθείται η προβλεπόμενη από τις Ευρωπαϊκές οδηγίες ποιοτικού ελέγχου διαδικασία του προαναλυτικού σταδίου της διάγνωσης, με εφαρμογή των πλέον πρόσφατων πρωτοκόλλων σε κάθε στάδιο, αρχής γενομένης από τη λήψη και αποστολή του δείγματος. Για τον σκοπό αυτό έχουν υιοθετηθεί όλες οι μέθοδοι ασφαλούς μονιμοποίησης/μεταφοράς των δειγμάτων σε ειδικά δοχεία για την αποφυγή επαφής πτητικών μονιμοποιητικών ουσιών με τους ενδοσκόπους ιατρούς και νοσηλευτές.

Το Παθολογοανατομικό Εργαστήριο του Ομίλου διαθέτει τα πλέον σύγχρονα συστήματα επεξεργασίας των βιοψιών αυτοματοποιώντας τις διαδικασίες μέσω κωδικογραμμών (barcodes), δυνατότητα που παρέχει τον πλήρη έλεγχο σε κάθε στάδιο επεξεργασίας τους. Η αυτοματοποίηση του προαναλυτικού σταδίου εκτός των άλλων  συμβάλει στην αποφυγή τεχνικών σφαλμάτων και δίνει τη δυνατότητα στους Παθολογοανατόμους - ιατρούς να  διεκπεραιώνουν ταχύτερα το αναλυτικό (διαγνωστικό) στάδιο. Για το σκοπό αυτό, υπάρχει πλήρης υποστήριξη της διαδικασίας της διάγνωσης από αυτόματα συστήματα ιστοχημείας για τη διενέργεια  ειδικών χρώσεων όπως Giemsa, High Iron Diamine για εντερικές μεταπλασίες, PAS, PAS-D, κλπ, πλήρους Ανοσοϊστοχημικού Ελέγχου με την βοήθεια αυτομάτου συστήματος Ανοσοϊστοχημείας.

Όσον αφορά τις βιοψίες προστάτου, εκτός από τις συνοδευτικές διαγνωστικές ανοσοϊστοχημικές χρώσεις (p504S, CK5/6, p63, S-100, 34βe12 κλπ), υπάρχει και η δυνατότητα άμεσης (με χρώση Αιματοξυλίνης-Εωσίνης) διαγνωστικής προσέγγισης μέσω ειδικού In Vitro διαγνωστικού προγράμματος ανάλυσης εικόνας που διαθέτει μόνο ο Όμιλος Ιατρόπολις και είναι ενσωματωμένο στον ψηφιακό σαρωτή πλακιδίων τύπου Optrascan, επίσης μοναδικό στον Ελληνικό χώρο. Τα πορίσματα των ιστολογικών εξετάσεων που εκδίδονται από το Εργαστήριο πληρούν όλες τις προδιαγραφές ISO/ICDO/SNOMED και κοινοποιούνται ηλεκτρονικά στους ασθενείς αρχικά με ενημερωτικό SMS και ακολούθως με mail.

Ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να τονισθεί είναι ότι η αρχειοθέτηση του υλικού του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου γίνεται με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους τόσον όσο αφορά τα πλακίδια / ψηφιακές εικόνες του περιστατικού (εφ'όσον ζητηθεί), όσον και των κύβων παραφίνης οι οποίοι καταχωρούνται σε ηλεκτρονικά ερμάρια με το πρόγραμμα ARCOS, το μοναδικό στην Ελλάδα. Οι παραπάνω τρόποι διαχείρισης του υλικού εξασφαλίζουν απόλυτη ασφάλεια κατά τη διαδικασία των διαφόρων διαγνωστικών σταδίων, καθώς και ταχύτητα για την ανίχνευση παλαιών αρχειακών υλικών. Σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ελλάδα νομοθετικές διατάξεις, οι κύβοι παραφίνης θα παραμένουν στο αρχείο του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών.
 

Νέα Εξέταση Μοριακής Ιστοπαθολογίας για την ανίχνευση του Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού

Το Εργαστήριο Μοριακής Ιστοπαθολογίας του Ομίλου Ιατρόπολις πραγματοποιεί το In vitro διαγνωστικό μοριακό τεστ ανίχνευσης Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού με τεχνική RT-PCR που γίνεται σε βιοπτικό υλικό μετά από γαστροσκόπηση. Με το τεστ αυτό διαπιστώνεται η παρουσία ή μη Ελικοβακτηριδιακών στελεχών σε δύσκολα περιστατικά, στα οποία οι ειδικές χρώσεις και η ανοσοϊστοχημεία δεν μπορούν να δώσουν σαφή απάντηση, και επιπλέον ελέγχεται η ανθεκτικότητά τους στο αντιβιοτικό Κλαρυθρομυκίνη χωρίς την ανάγκη καλλιέργειας. Η πληροφορία που δίνεται στον κλινικό γιατρό καθορίζει και την επιλογή του κατάλληλου θεραπευτικού σχήματος για την εκρίζωση του μικροβίου, έτσι ώστε ο ασθενής να μην υποβάλλεται σε άσκοπες θεραπείες με τη λήψη λανθασμένων αντιβιοτικών.